CDA blij met ingrijpen College na SIF-rapport

Het College geeft toe het fouten heeft gemaakt in de subsidierelatie met de Social Impact Factory (SIF). De wethouder zegde daarom vanavond in de raadscommissie toe de subsidieregels aan te passen en voorlopig geen onderhandse enkelvoudige opdrachten meer te verstrekken aan de SIF. Het CDA is blij dat het College, op aandringen van de fractie, nu eindelijk actie onderneemt.

Een jaar geleden begon het CDA een uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen de gemeente en de Social Impact Factory. Uit dit onderzoek bleek dat de gemeente gebreken en onverwachte tekorten bij de SIF’s niet adresseerde, maar zelf opving. De vraag of gemeenschapsgeld doelmatig wordt ingezet, werd niet transparant afgewogen en de gemeenteraad werd niet vooraf betrokken bij grote vragen. Door dit beleid zijn andere sociaal ondernemers buiten spel gezet of afhankelijk gemaakt.

Fractievoorzitter Sander van Waveren (CDA): “Wij zijn blij dat het college nu ingrijpt naar aanleiding van dit langlopende dossier. De voorkeurspositie van de Social Impact Factory gaat ten koste van veel andere ondernemers in de stad, daar moet een eind aan komen.”

Subsidieregels
Wethouder Everhardt gaf in deze vergadering toe dat er fouten zijn gemaakt en zegde toe maatregelen te treffen. De subsidieregels worden eenduidiger geformuleerd, zodat geen subsidie meer verleend kan worden aan stichtingen waar het bestuur niet op orde is, zoals bij de SIF het geval was. Ook gaf het college toe dat de vele ondershandse opdrachten die aan de SIF gegund werden niet goed waren voor de transparantie en de beeldvorming. Daarom krijgen andere ondernemers in het vervolg ook een kans om de opdrachten binnen te halen en worden ze niet direct aan de SIF vergeven.

Vastgoedbeleid
Met wethouder Jansen werd gesproken over de verhuur van het Staffhorstpand (Vredenburg 40) aan de SIF. Het pand werd ondanks toezeggingen aan de raad voor meer dan 5 jaar verhuurd. De raad werd hierover pas achteraf geïnformeerd. Het huurcontract werd bovendien – na een overleg met de beide wethouders en de SIF – gesloten, terwijl daar nog geen uitzonderingsbesluit over genomen was door het college. Dit is tekenend voor de slordigheid en haast in het dossier.

Raadsbehandeling
De CDA-fractie heeft aangegeven het onderwerp verder in de raad te willen bespreken. De fractie zal in de raad concrete voorstellen doen voor de aanpassing van het subsidiebeleid en wil nog verdere opheldering van wethouder Jansen over de verhuur van het pand.