CDA: Gemeente moet politieke enquête direct intrekken!

portret-cda-utrecht-sander-van-waveren-200x300Vandaag heeft de gemeente een digitale enquête verzonden naar leden van het bewonerspanel, waarin onder andere naar de politieke voorkeur wordt gevraagd. Het CDA vindt dat de wethouders hiermee hun boekje te buiten zijn gegaan en wil dat de vragen direct worden ingetrokken.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Dit is schandalig, de verkiezingen gaan over de politieke aansturing van de gemeente. Dan moet de gemeentelijke organisatie zich juist terughoudend en afwachtend opstellen.”

Het college vraagt inwoners niet alleen naar hun politieke voorkeur, maar ook of inwoners zichzelf progressief, conservatief, links of rechts vinden. Tot slot wil het college weten aan welke partijen bepaalde standpunten worden toegeschreven, bijvoorbeeld over een belasting op vlees of het verbreden van snelwegen.

Van Waveren: “Dit zijn thema’s waar de gemeente niet over gaat. Het is onzinnig om zulke vragen bij bewoners neer te leggen en te suggereren dat die relevant zijn voor gemeentelijke verkiezingen. Het kan toch niet de bedoeling van het college zijn om met verkeerde informatie de uiteindelijke afweging van de kiezer te beïnvloeden?“

Het CDA heeft daarom, met de fracties van VVD en ChristenUnie, vragen gesteld aan het college. De partijen willen dat het college de enquête direct intrekt en uitleg van het college over de totstandkoming ervan.

De volledige vragen vind u hier:

Schriftelijke vragen inzake politieke vragen aan het burgerpanel

S. van Waveren (CDA), J. Wijmenga (CU), C. Geldof (VVD)

Het college heeft deze week weer een vragenlijst naar leden van het online bewonerspanel gestuurd. Als thema is onder andere gekozen voor politiek en verkiezingen. Deze keuze en de vraagstelling binnen het thema leiden bij de fracties van CDA, ChristenUnie en VVD tot de volgende vragen.

 1. Waarom wil het college weten of inwoners zichzelf progressief of conservatief vinden?
 2. Waarom wil het college weten of inwoners zichzelf links of rechts vinden?
 3. Betreft het hier begrippen die naar de mening van het college eenduidig zijn gedefinieerd?
 4. Waarom vraagt het college naar de politieke voorkeur en de stemintentie van inwoners?
 5. Welke waarde hecht het college aan de uitkomst van een dergelijke vraagstelling en welk beeld heeft het college van de representativiteit van het panel?
 6. Waarom vraagt het college inwoners naar standpunten van partijen over onderwerpen waar de gemeente niet over gaat, zoals snelwegverbreding en belasting op vlees?
 7. Het college legt in vraag dertien de stelling voor ‘de ontwikkeling van een gemeentelijke wietkwekerij moet worden gestopt’. Wordt er een gemeentelijke wietkwekerij ontwikkelt? Zo ja, waarom is de raad daar niet over geïnformeerd? Zo nee, waarom neemt u deze stelling op in uw vragenlijst?
 8. Zijn individuele leden van het college of het college als geheel vooraf betrokken bij of geïnformeerd over de gekozen thematiek en de specifieke vraagstelling? Zo nee, vindt u niet dat u in de gelegenheid had moeten zijn om corrigerend op te treden? Zo ja, kunt u ons in detail informeren hoe de betrokkenheid van het college als geheel en van individuele leden van het college gestalte heeft gekregen en tot welke resultaten die betrokkenheid heeft geleid?
 9. Is het college het met de vragenstellers eens dat het stellen van dit soort vragen agendasettend kan zijn en daarmee sturend voor de verkiezingsuitslag? Heeft het college daar vooraf over nagedacht en zo ja, welke conclusie is daarover getrokken? Zo nee, waarom niet?
 10. Is het college het met de vragenstellers eens dat het niet de taak van het college of de onder hem ressorterende ambtenaren, als uitvoerende macht, is om bewoners naar hun politieke voorkeur te vragen, met uitzondering van de zorgvuldige en geheime stembusgang bij verkiezingen?
 11. Is het college bereid de peiling op dit onderdeel per direct in te trekken en eventuele respons te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u, in afwijking van de normale termijnen, vraag elf per direct te beantwoorden en de overige vragen vóór 5 maart, zodat de gemeenteraad zich er nog over kan uitspreken, mocht de beantwoording van de vragen daar aanleiding toe geven.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met Sander van Waveren: s.van.waveren@utrecht.nl, 06-14367390.