CDA: voorkom dat sportverenigingen door betalingsproblemen omvallen

Het CDA is ongerust over de financiële positie van een aantal sportverenigingen in Utrecht. Daarom stelde het CDA samen met de PvdA schriftelijke vragen. Raadslid Eiko Smid: “in deze tijd hebben sportverenigingen, met name buitensportverenigingen, het niet altijd makkelijk. Het CDA wil bij de wethouder Spigt erop aandringen het maximale te doen om te voorkomen dat sportverenigingen door betalingsproblemen omvallen.”

2013/168 SCHRIFTELIJKE VRAGEN over sportverenigingen

Vragen van mevrouw G. Bouazani en de heer E. Smid (ingekomen op 12 december 2013 en antwoorden door het college verzonden op 28 januari 2014)

De Telegraaf berichtte op 4 december jl. dat ruim een derde van de Utrechtse sportverenigingen haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Van de 59 sportverenigingen kunnen of willen 21 sportclubs de huurpenningen niet langer afdragen. Volgens de berichtgeving heeft de gemeente een bedrag van € 234.000,- aan openstaande huurpenningen uitstaan.

De financiële gezondheid van sportverenigingen en het incassobeleid van de gemeente Utrecht is de PvdA en het CDA onvoldoende duidelijk en geeft ons reden voor zorg. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Aan hoeveel sportverenigingen zijn in 2013 door de gemeente huur voor het gebruik van de velden in rekening gebracht?

Aan 59 sportverenigingen is een rekening gestuurd voor de huur van de velden voor 2013.

2. Hoeveel van deze sportverenigingen hadden in 2013 een betalingsachterstand van drie maanden of meer?

Op 31 december 2013 waren er 15 verenigingen met een betalingsachterstand van drie maanden of meer.

3. Hoe oud zijn de vorderingen met de grootste betalingsachterstand van deze sportverenigingen en hoe hoog is de totale vordering van deze sportvereniging? (Graag per vereniging, desnoods vertrouwelijk)

Zie geheime bijlage 2.

4. Hoe vaak is er in 2013 door de gemeente een betalingsregeling met sportverenigingen getroffen?

In 2013 is er met twee sportverenigingen een betalingsregeling getroffen.

5. Hoeveel betalingsregelingen lopen er momenteel met sportverenigingen?

Er lopen op dit moment drie betalingsregelingen.

6. Hoeveel van de sportverenigingen hebben in 2013 gemeld dat zij te maken hebben met structurele financiële problemen?

Vier verenigingen hebben zich in 2013 gemeld met financiële problemen.

7. Is het juist dat zeven sportverenigingen de betaling uit onvrede hebben opgeschort? Zo ja, wat is het beleid hieromtrent?

Ja, zeven verenigingen hebben bezwaar ingediend. Deze hebben om verschillende redenen bezwaar ingediend, per dossier wordt dit behandeld. Het kan zo zijn dat een bezwaar gegrond wordt verklaard en de vereniging in het gelijk wordt gesteld. Dan vindt er een verrekening plaats. Wanneer het bezwaar niet gegrond wordt verklaard en de vereniging niet in het gelijk worden gesteld, zijn zij verplicht de rekeningen te betalen.

8. In hoeverre ziet de gemeente door de jaren heen een trend in de betaalproblemen van sportverenigingen? En zou dit ook bij de Task Force bezuinigingen sport kunnen worden meegenomen?

De gemeente ziet door de jaren heen geen trend in de betaalproblemen van sportverenigingen. Wel kan de conclusie getrokken worden dat de betalingsproblemen zich voordoen bij buitensport-verenigingen. Bij de zwemverenigingen en binnensportverenigingen komt de betalingsproblematiek incidenteel voor. In 2014 zullen we het interne debiteurenbeleid actualiseren. Daarom is deze verantwoordelijkheid geen onderdeel van de opdracht aan de Taskforce ‘Bezuinigingen Sport’.

9. In hoeverre is er sprake van een actief handhaving & Incasso beleid vanuit de gemeente, welke stappen zet de gemeente doorgaans richting de verenigingen?

Binnen de gemeente Utrecht is het debiteurenbeleid gestandaardiseerd. Het proces hiervan is centraal belegd. Bij de buitensportverenigingen kan het proces niet altijd even effectief worden doorlopen, omdat er vaak meer aan de hand is. Dit is voor de gemeente dan vaak de aanleiding om de vordering niet direct uit handen te geven.

 

 

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met Eiko Smid: e.smid@utrecht.nl, 06-10683150.