Duidelijkheid over toekomst Bibliotheek en Broese

Broese BoekverkopersHet CDA heeft vandaag samen met de PvdA vragen gesteld aan het college van B&W over de toekomst van de bibliotheek en de huurovereenkomst met Broese Boekverkopers aan de stadhuisbrug. Het CDA vraagt zich af in hoeverre het college, zoals opgedragen door de raad, voldoende in gesprek is geweest met Broese, en wil dat de gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over de toekomst van het pand aan de stadhuisbrug.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van berichtgeving over een eventuele procedure tegen de opzegging van het huurcontract van de gemeente met Broese. De gemeente ziet zowel het pand aan de stadhuisbrug als de oude bibliotheek aan de Neude als mogelijkheid aan voor de herhuisvesting van de bibliotheek.

Brussaard (CDA): “We moeten op een zorgvuldige wijze met belangrijke winkels in de binnenstad omgaan. Het CDA hoort graag van het college óf en hoe men in gesprek is geweest met Broese”.

Informeren
Daarnaast maakt het CDA zich druk over de manier waarop het college de raad informeert. Het oude postkantoor aan de Neude is namelijk in eigendom overgedragen aan ASR door het beleggingsfonds dat voorheen eigenaar was. Bovendien is er volgens berichtgeving in de media een nieuw aanbod vanuit ASR voor een bibliotheek op deze locatie.

Brussaard: “Dat zijn relevante ontwikkelingen waarvan het college op de hoogte moet zijn. Gezien de voorgeschiedenis in het dossier vind het CDA dat het college de raad beter over de ontwikkelingen moet informeren”.

 

Schriftelijke vragen (CDA/PvdA) over Stand van zaken gesprekken toekomst Centrale Bibliotheek/Broese

D.d. 6 maart 2015 stond in het AD/UN een bericht dat het oude postkantoor aan de Neude opnieuw in beeld is als hoofdvestiging voor de Centrale Bibliotheek. In dit artikel werd genoemd dat ASR heeft bekendgemaakt dat er een plan is, dat past binnen de financiële kaders van de gemeente (door o.a. concessies te doen aan het vloeroppervlak en maatregelen te nemen om het pand energiezuiniger te maken).

Uit de openbare registers blijkt dat ASR Nederland Vastgoed Maatschapij N.V. op 19 december 2014 volledig eigenaar is geworden van het oude postkantoor aan de Neude, waar voorheen een fonds eigenaar was waarin ASR Nederland Vastgoed Maatschappij N.V. participeerde.

Naar aanleiding hiervan hebben het CDA en de PvdA de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van genoemd artikel en het gegeven dat ASR inmiddels volledig eigenaar is geworden van het oude postkantoor aan de Neude?
  2. Is er een aangepast voorstel door ASR ingediend? Zo ja, op welke wijze wordt dit aangepaste voorstel van ASR meegenomen in de zoektocht naar een (nieuwe) locatie voor de huisvesting van de Centrale Bibliotheek?
  3. Denkt het college dat de kans op een plan dat binnen de door het college gestelde kaders past groter is, nu het oude postkantoor aan de Neude volledig in handen is van ASR Nederland Vastgoed Maatschappij N.V.? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat is de stand van zaken in de gesprekken met de directie van de Centrale Bibliotheek en de zoektocht naar een (nieuwe) locatie voor de huisvesting van de Centrale Bibliotheek?

In de raadsvergadering van 6 november 2014, heeft de coalitie de motie M121 aangenomen: ‘Tijd voor heldere keuzes: We maken samen een haalbaar plan voor een Centrale Bibliotheek’. In deze motie wordt het college opgedragen om: “(…) voor 1 januari 2015 in gesprek te gaan met Broese over een beëindiging van de huurovereenkomst voor het pand aan de Oude Gracht met een uitlooptermijn die deze gewaardeerde boekverkopers sinds 1753 voldoende tijd en flexibiliteit biedt om een geschikt en haalbaar alternatief te vinden”.

Het CDA en de PvdA hebben vernomen dat de huurovereenkomst met Broese Boekverkopers m.b.t. het pand op de Stadhuisbrug (nr. 5) eind december 2014 door de Gemeente is opgezegd (waarbij de huurovereenkomst per 1-1-2017 zal eindigen). Dit om de handen vrij te hebben voor het evt. kunnen uitbreiden en herhuisvesten van de Centrale Bibliotheek op deze locatie. Tevens hebben het CDA en de PvdA vernomen dat Broese juridisch gezien goede gronden zegt te hebben om zich met succes tegen de huuropzegging van de gemeente te kunnen verzetten. Omdat de (her)huisvesting van de Centrale Bibliotheek een directe relatie kan hebben met het pand op de Stadhuisbrug 5 waar Broese is gehuisvest, hebben het CDA en de PvdA de volgende aanvullende vragen:

  1. Op welke grond(en) is de huurovereenkomst door de Gemeente opgezegd en acht de Gemeente een aankomende juridische procedure kansrijk en/of zonder vertraging mogelijk voor de Gemeente?
  2. Op welke wijze is het college in gesprek geweest met Broese over een beëindiging van de huurovereenkomst voor het pand aan de Stadhuisbrug (nr. 5), zoals in de motie wordt opgedragen?
  3. In hoeverre heeft het college in dit gesprek invulling gegeven aan het bieden van voldoende tijd en flexibiliteit aan Broese om een geschikt en betaalbaar initiatief te vinden, zoals in de motie wordt opgedragen?
  4. Is het college het met het CDA en de PvdA eens dat de gemeente (als verhuurder) een verantwoordelijkheid heeft om deze huurder op korte termijn finale duidelijkheid te geven (o.a. met het oog op het zoeken naar een andere locatie, de arbeidscontracten, investeringen in het pand e.d.)? Zo ja, hoe gaat het college dit concreet invullen?