Het CDA Utrecht zoekt bestuursleden!

Het CDA afdeling gemeente Utrecht is op zoek naar betrokken christendemocraten. Wij zijn een brede volkspartij die dichtbij de mensen staat met sterke lokale en regionale wortels en een rijke verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden. Voor het bestuur van de afdeling gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een voorzitter, een secretaris en een bestuurslid campagne. Deze functies zijn onbezoldigd.

 

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden en is verantwoordelijk voor de leiding van de afdeling, zowel politiek als organisatorisch. Het bestuur werkt samen met de fractie, organiseert 2 keer per jaar een ALV en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Zij bewaakt daarnaast de politieke koers voor de langere termijn.

Voor alle drie de vacante functies geldt dat zij/hij:
– een betrokken christendemocraat is
– in staat is bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur
– zo mogelijk een netwerk heeft in de partij én in de samenleving
– een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart
– beschikt over voldoende tijd (circa 4 uur per week) en kan zich op een flexibele wijze inzetten
– in staat is om nieuwe leden te activeren en bestaande leden betrokken te houden
– communicatief vaardig is
– over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten beschikt.

Vacature voorzitter

De huidige voorzitter heeft bij het begin van haar tweede termijn te kennen gegeven dat zij tussentijds aftreedt.
Naast bovengenoemde competenties verwachten wij specifiek van de voorzitter van de afdeling Utrecht:

– dat zij / hij leidinggevende kwaliteiten heeft
– bij voorkeur ervaring heeft met het leiden van vergaderingen
– in staat is om contacten binnen en buiten de afdeling te onderhouden en verder uit te bouwen
– in staat is om overzicht te houden en processen te bewaken
– vernieuwend en initiatiefrijk is.

Taken voorzitter CDA Utrecht

– leidt de vergaderingen van het afdelingsbestuur (8 x per jaar) en van de Algemene Ledenvergadering (minimaal 2 x per jaar)
– zorgt in overleg met de secretaris voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda
– is namens de gemeentelijke afdeling aanwezig bij vergaderingen in provincie-verband
– is adviseur van de vertrouwenscommissie voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (2022)
– onderhoudt namens de afdeling de contacten met de pers betreffende verenigingszaken
– onderhoudt contacten en zorgt voor binding binnen het CDA Utrecht en daarbuiten
– is adviseur van de CDA-fractie in Utrecht en is geregeld aanwezig bij de fractievergaderingen
– houdt functioneringsgesprekken met gemeenteraadsleden.

Vacature secretaris

De secretaris van de afdeling CDA Utrecht is verantwoordelijk voor:

– de verslaglegging van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
– de administratie voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, zowel intern binnen het CDA als extern richting de gemeente Utrecht
– de digitale nieuwsbrieven
– voor de archivering van relevante stukken van het CDA Utrecht
– het secretarieel jaarverslag
–  het bijhouden van de ledenadministratie.

Vacature bestuurslid campagne

Gezien de goede ervaringen met Max Tiemessen als coördinator vrijwilligers tijdens de afgelopen campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, willen wij hem kandideren voor de vacature van bestuurslid campagne. Max voldoet in ruime mate aan onderstaand profiel van een bestuurslid campagne binnen de afdeling CDA Utrecht:

– zij / hij is creatief en ludiek
– heeft ervaring of affiniteit met het voeren van campagne
– is in staat is om vrijwilligers te mobiliseren voor de permanente campagne
– heeft tijd en is bereid zich op piekmomenten in te zetten t.b.v. de Provinciale Staten-verkiezingen, landelijke verkiezingen en vooral de gemeenteraadsverkiezingen.

Uiteraard is het mogelijk om u tegenkandidaat te stellen.

Reacties/informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Geurt Henk Spruyt, bestuurslid, 06-12021241, geurthenkspruyt@live.nl

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door vóór 10 september 2018 schriftelijk te reageren en uw sollicitatie te sturen naar: geurthenkspruyt@live.nl.

Procedure
10 september 2018: deadline voor reacties. Deze kunnen verstuurd worden naar geurthenkspruyt@live.nl. Na 10 september zullen bestuursleden gesprekken met geïnteresseerden.
Het bestuur maakt, via een nieuwsbrief op 5 november, bekend aan de leden wie er (definitief) zijn voorgedragen als voorzitter, secretaris of bestuurslid campagne. Bij de vacature voor voorzitter wordt gestreefd naar een dubbele voordracht.

Op 21 november is er een ALV van het CDA Utrecht, waarbij deze kandidaten verkozen kunnen worden.