Jantine over de begroting van 2019

Vorige week stond in het teken van het behandelen van de begroting van 2019. Deze doorvertaling van de Voorjaarsnota is van belang voor de lasten, baten en bestedingen van de gemeente Utrecht. De woordvoerders van alle partijen hebben hun beperkte spreektijd verdeeld over de vele verschillende onderwerpen. In dit artikel deel ik kort wat er zoal werd besproken en de inbreng vanuit CDA Utrecht.

Wijkgericht werken

In het kader van wijkvernieuwing is in het coalitieakkoord een flinke bezuiniging op de wijkraden aangekondigd. Eerder hebben we de wethouder gevraagd om niet zomaar afstand te doen van de wijkraden en juist gebruik te maken van hun signaalfunctie in de wijk, ervaringen en adviezen. In het debat van vorige week gaf de wethouder aan dat de 10 wijkraden in totaal 50.000 euro behouden en dat geplande wijkraadplegingen door mogen gaan. We zijn blij om te horen dat zij betrokken zullen worden bij de geplande wijkvernieuwing (die o.a. inzet op online participatie) en blijven vinger aan de pols houden. De wethouder heeft ook toegezegd dat de gemeenteraad dit najaar nog met haar in gesprek zal gaan over de wijkparticipatie.

We hebben als CDA Utrecht ook het voorstel gedaan om te kijken naar uitbreidingen van de publieksdienstverlening. We vinden het belangrijk dat de gemeente toegankelijk is en dat iedereen makkelijk en dichtbij zijn of haar zaken met de gemeente kan regelen. Gelet op groei van de stad, willen wij voorkomen dat de afstand van de burger tot de gemeente meegroeit en daarom stelden wij voor om de bestaande wijkbureaus in de wijk uit te breiden. Online informatie is daarbij vooral een aanvulling, bijvoorbeeld om te kunnen nagaan of er werkzaamheden, projecten, initiatieven en evenementen in jouw wijk zijn.

Zwemmen

Onlangs presenteerde de gemeente een nieuwe zwemvisie, waarin staat beschreven welke capaciteit nodig is qua zwemwater en welke potentiële nieuwe zwembadlocaties in beeld zijn. Dit ging echter om overdekt zwemwater. Al langere tijd horen wij van verschillende inwoners behoefte aan buiten zwemwater. Daar hebben wij aandacht voor gevraagd. De wethouder heeft toegezegd om vóór het nieuwe zwemseizoen in ieder geval duidelijkheid te geven over het verruimen van de openingstijden van buitenzwembad Krommerijn. We werden hierin gesteund door andere raadsleden.

Ondernemers

Als CDA Utrecht vinden we het belangrijk dat ondernemers goede ondersteuning krijgen vanuit de gemeente en dat we een divers en kwalitatief aanbod hebben van bijvoorbeeld winkels en horeca. Het aantrekkelijke karakter van Utrecht speelt daarin een grote rol. Daarom hebben wij voorstellen gedaan die daaraan bijdragen, waaronder verbetering in de samenwerking met Utrecht Marketing (denk aan de U-card die op dit moment ontwikkeld wordt), betere afvalinzameling in de binnenstad en lokaal en duurzaam inkopen door de gemeente zelf. Het college heeft toegezegd om een actieplan voor zwerfafval in de binnenstad te maken en in gesprek te blijven met o.a. Centrum Management Utrecht. Het “ei van columbus” is nog niet gevonden volgens de wethouder, suggesties zijn welkom!

Evenementen

Eerder hebben wij gepleit voor een goede spreiding van evenementen door heel de gemeente Utrecht en diversiteit in het aanbod. Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen vanuit het Evenementenfonds. De aanvragen zijn inmiddels ingediend en wij hebben de wethouder gevraagd naar het budget en de toetsing van de aanvragen. Een groot deel van het budget is onbesteed en de al langere tijd bestaat in de raad de wens om het evenementenbeleid te actualiseren. De zogeheten locatieprofielen volgen pas eind 2019. We hebben voorgesteld om bij aankomende evenementen er voor te zorgen dat er gebruik wordt gemaakt van vaste stroomaansluitingen, zodat er geen diesel-aggregaten gebruikt worden.

Betrokkenheid bij ontwerp en onderhoud van de openbare ruimte

Het was ontzettend fijn om te horen dat de wethouder nog meer de inzet van inwoners wil stimuleren en ze ruim baan wil geven om betrokken te zijn bij hun eigen directe leefomgeving. De gemeente wil bijvoorbeeld voor zelfbeheer van groen meer waardering gaan uitspreken. We hebben als CDA Utrecht ook benadrukt dat het zo belangrijk is om mensen te betrekken bij de planvorming, juist ook bij kleinere ingrepen in de openbare ruimte. De wethouder reageerde hierop positief, hij wil dit o.a. doen met campagnes. Tegelijkertijd blijft het onderhoud van de openbare ruimte een taak van de gemeente zelf. We kennen momenteel een achterstand, ik heb de wethouder gevraagd hoe hij dit wil inlopen. Hij zei toe dat een nieuw actueel inzicht eind dit jaar zal volgen en dat hij dit oppikt in de nieuwe nota Kapitaalgoederen in 2019 en Kadernota openbare ruimte, de twee belangrijkste beleidskaders ten aanzien van de openbare ruimte.

Financiële gevolgen van droogte in de zomer

We willen graag goed zorgen voor al het groen dat we in Utrecht hebben. Afgelopen zomer hebben we een flinke, langdurige droogte meegemaakt. Het lijkt ons verstandig om een aparte reservering op te nemen voor de financiële impact van zulke klimaatextremen, dat gebeurt nu nog niet. De wethouder geeft aan dat pas rond de zomer bekend zal zijn wat de daadwerkelijke financiële schade zal zijn. Daarom belooft hij om in de tweede helft van 2019 hierop terug te komen.

Eind dit jaar staan meerdere zaken rondom ‘groen’ op de agenda van de gemeenteraad. Ik heb het voorstel gedaan om dit in samenhang te bespreken, om met elkaar in gesprek te gaan over waar we wat voor groen in de stad willen hebben en welke projecten daarvoor moeten worden gerealiseerd. In het beleid van de gemeente staat dat we vooral willen investeren in de ‘groenarme’ wijken van Utrecht. Op zulke uitgangspunten zullen we de nieuwe plannen beoordelen.

Wegwijs in het stationsgebied

Het stationsgebied is volop in ontwikkeling. Vele projecten staan op de planning, waaronder het Beurskwartier, Smakkelaarsveld en het Jaarbeurspleingebouw. Het CDA vraagt extra aandacht voor de looproutes en -verbindingen. We hebben de suggestie gedaan om de bewegwijzering en informatie voor bezoekers te verbeteren. De wethouder heeft toegezegd hierop terug te komen in de eerste helft 2019, wanneer hij een nieuw actieplan presenteert. Daarbij is het +1-niveau vooral bedoeld voor voetgangers, op het 0-niveau zal vooral transport (fiets, OV en auto) plaatsvinden. Ook is extra geld vrijgemaakt voor zogeheten ‘cityhosts’ die als gastheren en -vrouwen beschikbaar zijn.

Fietsparkeren

In de afgelopen tijd heeft het CDA Utrecht al meerdere malen de wethouder verzocht om te blijven zoeken naar meer plekken (op straat) voor het parkeren van je fiets, vooral aan het begin van een wandelgebied. De wethouder geeft aan dat zij dit actief oppakt, o.a. ook met buurtstallingen en pop-up parking. Het blijft natuurlijk een puzzel met de schaarse ruimte, maar we blijven met suggesties komen. Mocht jij een plek kennen waar juist meer fietsen gestald kunnen worden, geef het door. Zo kunnen we een alternatief bieden voor plekken waar het stallen van je fiets juist ongewenst is.

Verduurzamen binnen je VVE

Het CDA wil inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning. Veel inwoners zitten in een VVE waarin zij vaak hobbels hebben te nemen voordat er een investeringsbeslissing voor bijvoorbeeld zonnepanelen of laadpunten kan worden genomen. De informatie is al wel beschikbaar en goed vindbaar op de website van de gemeente, maar het aanvraagformulier biedt alleen uitkomst als al een meerderheid van de VVE overtuigd is. We vroegen daarom aan de wethouder of zij bereid is om ook individuen binnen een VVE verder te helpen, om die meerderheid alsnog te bereiken. Ze gaf aan dat zij dit niet wilde, o.a. omdat het haar aan handvatten ontbreekt. Wij zijn van mening dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en zullen daarom een motie indienen, samen met andere fracties.

Elektrisch rijden

Samen met o.a. D66 en VVD denkt het CDA Utrecht na over hoe we als gemeente de overstap naar elektrisch vervoer kunnen faciliteren. We hebben de vraag van D66 naar een ruimtelijke verkenning voor snellaadlocaties gesteund, de wethouder vond dit een goed idee en ging hiermee akkoord. Er komt binnenkort ook een nieuw strategisch plan voor de gewone laadpalen, wij blijven dit volgen.

Circulair bouwen

Het CDA ziet op korte termijn realistische mogelijkheden in het opschalen van hergebruik van bouw- en sloopafval en het toepassen van duurzame materialen in deze sector. Ik zag hiervoor echter geen extra middelen in de begroting en vroeg hiernaar tijdens het debat. De wethouder komt in december terug met een brief op het gebied van circulair bouwen, voor zover mogelijk neemt hij daar ook de financiële impact in mee.

Maatregelen voor schonere lucht

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een nieuw maatregelenpakket waar het college eind dit jaar een voorstel voor zal doen, maatregelen op andere terreinen gaan daar ook onderdeel vanuit gaan maken. De wethouder heeft op ons verzoek de toezegging gedaan om in de komende voorjaarsnota ook niet-verkeersmaatregelen op te nemen voor schone lucht.

Binnenkort volgt het slotdebat. Dan legt iedere partij zijn voorstellen voor en zal erover gestemd worden. Ik heb er vertrouwen in dat we daarin een goede bijdrage kunnen leveren. Nieuwe ideeën blijven welkom!