CDA wil meer duidelijkheid over compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten in Utrecht

/>Eind 2013 stelde het CDA schriftelijke vragen over de compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De regering wil diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit kan een forse invloed hebben op hun financiële situatie. Tegelijk ontvangen gemeenten straks middelen om dit (deels) op te vangen. Het college geeft in de beantwoording op onze vragen aan dat er nog weinig duidelijk is.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren: “We zijn niet veel wijzer geworden van deze antwoorden over de invulling van de compensatieregeling en dat stemt ons somber. Het CDA houdt vinger aan de pols. We willen de gevolgen van afschaffing van de compensatieregelingen voor deze groepen in beeld brengen.”

Raadslid Eiko Smid vult aan: “CDA wil niet alle compensatie via inkomensgrenzen regelen. Immers, de regeling is juist bedoeld voor alle chronisch zieken en gehandicapten. Daar kunnen net zo goed middengroepen bij zitten!”.

2013/174 SCHRIFTELIJKE VRAGEN over goede compensatieregeling ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten

Vragen de heren S. van Waveren en E. Smid (ingekomen op 30 december 2013 en antwoorden door het college verzonden op 21 januari 2014)

De regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In totaal wordt er structureel 1,5 miljard euro bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn. Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen doorgaans immers moeilijk beïnvloeden, en hebben vaak ook te maken met forse arbeidsbeperkingen.

Als compensatie voor deze bezuiniging blijft het rijk zelf 438 miljoen euro beschikbaar stellen voor een landelijke fiscale ondersteuningsregeling en wordt ruim 268 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening’. Deze gelden komen met ingang 1 januari 2014 in het Gemeentefonds.

Daarnaast wordt er 80 miljoen euro extra gestort in het Gemeentefonds voor armoedebeleid in het kader van een ‘intensivering armoedebeleid’. De fractie van CDA Utrecht wil deze middelen met voorrang inzetten voor een goede compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente.

1. Kan het College aangeven hoeveel middelen Utrecht per 1 januari 2014 extra in het Gemeentefonds ontvangt voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten en hoeveel voor de intensivering van het armoedebeleid.

Voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken is voor het jaar 2014 eenmalig € 540.000 toegevoegd. De extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor armoede en schuldhulpverlening bedragen in 2014 € 1,475 miljoen.

Wanneer dit nog niet bekend is, kan het College dan aangeven hoeveel extra middelen dit ongeveer wordt, uitgaande van de huidige verdelingssystematiek in het Gemeentefonds?

N.v.t.

2. Heeft het College in beeld hoeveel mensen binnen de gemeente nu tegemoetkomingen ontvangen in het kader van de Wtcg of de CER? (of kunt u deze doelgroep in beeld brengen, in overleg met het CAK?)

De gemeente heeft geen toegang tot deze gegevens. Er is nog niet bekend of, hoe en wanneer de gemeente deze informatie ontvangt. Er is nog geen besluit genomen over afschaffing van de inkomensregelingen. De behandeling van wetsvoorstellen dienaangaande moet nog plaatsvinden.

3. Heeft het College voldoende informatie om duidelijk te krijgen wat de verschillende inkomensniveaus van deze inwoners zijn?

Nee, zie het antwoord op vraag 2.

4. Gaat het College het Utrechtse deel van de totaal 268 miljoen Euro gebruiken voor de bestaande minimabeleiddoelgroepen of overweegt het College om ook groepen boven de 120% van het wettelijk minimumloon te compenseren? Zo ja, welke inkomensgrenzen gaan daarbij gehanteerd worden?

De compensatieregeling wordt, in relatie tot de decentralisatie van de AWBZ en de participatiewet, nader uitgewerkt zodra de inhoudelijke en financiële kaders vanuit het Rijk duidelijk zijn.

5. Hoe gaat de gemeente Utrecht ook middeninkomens tegemoet komen voor extra kosten als gevolg van een chronische handicap of ziekte?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Heeft u de overtuiging dat u voldoende middelen krijgt om de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeenten naar behoren te compenseren?

Als gevolg van bezuinigingen op bestaande regelingen, zal de doorrekening van de korting betekenen dat er minder middelen beschikbaar zijn.

Zo nee, wat betekent dat dan voor deze groep inwoners?

Dat betekent dat het huidige niveau van compensatie niet kan worden gegarandeerd.

7. Is het College bereid de extra gelden vanuit het Rijk per 2014 in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten?

Wanneer duidelijk is wat de inhoudelijke en financiële kaders vanuit het Rijk voor 2015 zullen zijn, kunnen we over de verdeling en inzet van middelen afspraken maken. Daarbij achten we compensatie op korte termijn niet aan de orde omdat de financiële gevolgen van het afschaffen van de regelingen voor de doelgroep pas eind 2014 zichtbaar worden.

Zo nee, wat gaat u dan met dat geld doen?

Besluiten over de inzet van middelen worden meegenomen in de planning- en control cyclus.

8. Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen, in 2014?

Er wordt nog niet actief geïnformeerd omdat de wettelijke kaders nog niet duidelijk zijn. We zullen hierover zeker nog met het Rijk spreken vanwege het wegvallen van fiscale regelingen.

Ingevolge de huidige WMO mag de gemeente geen voorziening weigeren op basis van het feit dat het inkomen van de aanvrager dermate is dat hij deze zelf kan betalen. Er zijn echter steeds meer gemeenten die wel op basis van inkomen of vermogen WMO-voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een traplift) weigeren. De WMO- woonvoorzieningen worden uitgesloten van de landelijke, fiscale compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit betekent dat wanneer de gemeente een dergelijke WMO-woonvoorziening weigert en mensen deze zelf gaan betalen deze extra kosten niet fiscaal gecompenseerd kunnen worden.

9. Weigert de gemeente Wmo-voorzieningen omdat het College vindt dat mensen deze zelf kunnen betalen?

Nee.

Zo ja, wijzigt deze praktijk nu duidelijk is dat deze meerkosten niet langer fiscaal gecompenseerd kunnen worden?

N.v.t.

 

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op emt Eiko smid: e.smid@utrecht.nl, 06-10683150.