CDA wil geen coffeeshop aan de Amsterdamsestraatweg

Cannabis_wietteelt_Flickr_Drome_by_nc_nd_20Na verontrustende berichten over de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Amsterdamsestraatweg, stelde het CDA met de VVD schriftelijke vragen aan het college. Deze week ontving de gemeenteraad een reactie.

Raadslid Chantal Hakbijl (CDA): “We zetten ons samen met bewoners en ondernemers in voor een veilige en schone Amsterdamsestraatweg. Zelfs het College zegt onorthodoxe maatregelen niet te schuwen om de overlast aan te pakken. Des te teleurstellender dat er toch gewoon een coffeeshop kan worden gevestigd.”

Volgens het CDA laat het college met deze beantwoording de bewoners nog steeds in onzekerheid en concludeert dat er geen garantie kan worden gegeven dat dergelijke overlastgevende gelegenheden worden geweerd. Daarom gaat het CDA de wethouder nog om duidelijkheid vragen in de commissie.

Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen:

2013/173 SCHRIFTELIJKE VRAGEN over een leefbare en toekomstbestendige Amsterdamsestraatweg

Vragen van mevrouw C. Hakbijl en de heren M. Dijk en E. Smid (ingekomen op 23 december 2013 en antwoorden verzonden door het college op 28 januari 2014)

Op 19 september 2012 nodigde wijkwethouder Noordwest een groep actieve en betrokken buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit voor het atelier om te werken aan beelden over de Amsterdamsestraatweg over 5 tot 10 jaar. Deze bijeenkomst werd positief ontvangen door vrijwel alle aanwezigen om op een andere wijze na te denken over de ontwikkelingen en visie op de Amsterdamsestraatweg. Een korte compilatie verscheen op Uindewijk: http://goo.gl/FkwM64.

Daarnaast verscheen half november de wijkambities voor Noordwest onder het motto ‘Vreedzaam en leefbaar werken we aan een levendige en vitale wijk.’ Hierin zijn voor de periode 2014-2018 de volgende speerpunten benoemd:

  1. Jeugd en Veiligheid
  2. Integrale aanpak Amsterdamsestraatweg
  3. Openbare ruimte, verkeer en groen.

En tot slot is het afgelopen jaar, mede op initiatief van bewoners die op 28 februari 2013 een petitie aan burgemeester Wolfsen hebben aangeboden, ingezet op betere handhaving en het tegengaan van criminaliteit en overlast op een deel van de Amsterdamsestraatweg.

Groot was dan ook de verbazing dat afgelopen week op twitter een interne mededeling van 31 oktober 2013 circuleert die 2 kansrijke aanvragen voor coffeeshops aan de Amsterdamsestraatweg signaleert (zie bijlagen).

Dat brengt de fracties van het CDA en de VVD tot de volgende vragen.

1. Is het College bekend met deze interne mededeling?

Ja.

2. Deelt het College met bovengenoemde fracties dat het onwenselijk is om eerst bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit te nodigen mee te denken over de toekomst van de Amsterdamsestraatweg om vervolgens mogelijke aanvragen voor coffeeshops niet actief te delen met betrokkenen zodat zij deze informatie op twitter tegenkomen? Wat is de reden dat deze informatie noch bij bewoners en ondernemersverenigingen bekend is gemaakt? Hoe is de wijkraad Noordwest betrokken geweest? Welke mate van participatie streeft het College voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg na? Is de gemeente alsnog van plan om bewoners, ondernemers en belanghebbenden actief te informeren? Zo, nee, waarom niet?

De informatie waarnaar u verwijst, is via een WOB-procedure in de openbaarheid gekomen. Het college is voorstander van transparantie. In dit geval is er echter een ongelukkige samenloop van processen geweest, waardoor de informatie via een WOB-verzoek eerder naar buiten is gegaan, dan in gebruikelijke werkwijze (zie beantwoording vraag 3), waarbij pas na de eerste beoordelingen op haalbaarheid van de locatie én de aanvrager de aanvraag wordt gepubliceerd. Daarna is er mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en worden daarmee de belangen van belanghebbenden betrokken bij de beoordeling. Als de eerste beoordelingen daartoe aanleiding geven zullen de aanvragen via de gebruikelijke procedure (publicatie) worden bekendgemaakt, zodat belanghebbenden hun zienswijzen kunnen kenbaar maken. Wij zullen in aanvulling daarop onze gesprekspartners bij de aanpak Amsterdamsestraatweg, zoals Wijkraad en bewoners- en ondernemerscomités, over de publicatie informeren.

3. Bij de aanvraag voor de Amsterdamsestraatweg nr. ‘s 328 en 581 valt uit de mededeling op te maken dat deze aanvragen nog moeten worden beoordeeld. Kan het College de procedure en het tijdspad voor de behandeling van deze aanvragen inzichtelijk maken? Dat geldt eveneens voor de andere aanvragen die volgens deze notitie voorliggen.

Een aanvraag om exploitatievergunning en gedoogverklaring voor een coffeeshop wordt beoordeeld op grond van de horecaverordening en het softdrugsbeleid van de gemeente Utrecht. De stappen in de procedure zijn als volgt;

1. toets ontvankelijkheid
2. toets horecaverordening, softdrugsbeleid

Indien de eerste twee stappen al niet tot weigering leiden wordt de procedure vervolgd. Daarbij kunnen stappen 3 en 4 om de tijdswille parallel verlopen.

3. toets Wet Bibob
4. publicatie en terinzagelegging met mogelijkheid indienen zienswijzen
5. beoordeling zienswijzen
6. besluitvorming door burgemeester
7. communicatie over besluitvorming

De gehele procedure neemt tussen de 9 en 12 maanden in beslag.

4. Deelt het College de mening van bovenvermelde fracties, dat gezien de kwetsbaarheid van de Amsterdamsestraatweg en in lijn met het nieuwe coffeeshopbeleid om een te hoge concentratie van coffeeshops in een wijk te voorkomen dat meerdere coffeeshops aan de Amsterdamsestraatweg onwenselijk is? Op welke manier verhoudt volgens het college het speerpunt ‘integrale aanpak Amsterdamsestraatweg’ in de wijkambitie Noordwest 2014-2018 zich tot de aanvragen voor coffeeshops aan de Amsterdamsestraatweg? Graag een toelichting.

De wijkambitie ‘integrale aanpak Amsterdamsestraatweg’ is gericht op de langetermijn ontwikkeling. Vanuit alle betrokken invalshoeken (Economische Zaken, Stationsgebied, Stadswerken, Veiligheid, Verkeer, REO, VTH etcetera) worden ontwikkelingen bij elkaar gebracht en afgestemd met als doel een duurzame toekomst voor de Amsterdamsestraatweg. Om de gewenste veranderingen voor de Amsterdamsestraatweg voor elkaar te krijgen kan het nodig zijn/worden om ook ‘onorthodoxe middelen’ in te zetten. Het coffeeshopbeleid biedt echter thans geen ruimte om op die gronden aanvragen te weigeren. Bij de voorbereiding van het lokaal coffeeshopbeleid 2013 is met uw Commissie Mens en Samenleving o.m. gesproken over de vraag of concentratie van coffeeshops voorkomen moet worden door een (vergroting van een) afstandscriterium tussen coffeeshops of dat bv. een maximum aantal coffeeshops per wijk moet worden vastgesteld. Mede op basis van de discussie in de raadscommissie is gekozen voor een verruiming van het afstandscriterium voor coffeeshops buiten de binnenstad. (van 250 naar 350 meter). Het aldus vastgestelde beleid is op 12 juli 2013 gepubliceerd en geldt nu nog als toetsingskader voor aanvragen.

5. Klopt het dat voor de inmiddels gesloten coffeeshop Malabata (ASW 441) opnieuw plannen zijn een coffeeshop te realiseren? Betekent dit dat de Amsterdamsestraatweg mogelijk 2-3 coffeeshops binnen afzienbare tijd zou moeten verwelkomen? Is dat wat de gemeente in het atelier van 19 september jl. onder kansrijke plekken verstond? Zo, nee, hoe staat het zoeken naar kansrijke plekken in de aanpak van de Amsterdamsestraatweg zoals besproken tijdens het atelier in verhouding met voorliggende aanvragen? En op welke wijze is de gemeente van plan de inbreng van het atelier te betrekken bij de verdere aanpak van de Amsterdamsestraatweg?

Bij de gemeente is geen aanvraag om nieuwe vergunning/gedoogverklaring voor een coffeeshop ingediend voor Malabata. Er zijn bij de gemeente geen plannen bekend om Malabata opnieuw te openen.

6. De gemeente probeert de afgelopen jaren overlast te voorkomen door mogelijk overlastgevende functies planologisch te weren, onder andere aan de Amsterdamsestraatweg. Het “voorbereidingsbesluit belhuizen, afhaalzaken en horeca”, dat hiervoor is ingezet (en jaarlijks verlengd moet worden) verloopt op 24 januari a.s. Gaat het college een nieuw voorbereidingsbesluit voorleggen? Zo nee, waarom niet? Een aantal fracties, waaronder de VVD en het CDA hebben destijds aangegeven dat een voorbereidingsbesluit hoogstens een tijdelijke oplossing kan zijn. Heeft het college al zicht op een meer structurele planologische oplossing? Zo ja, welke?

Op dit moment wordt gewerkt aan een structurele verankering van het voorbereidingsbesluit in de bestemming. Deze verankering zal voor 1 april 2014 plaatsvinden. Gezien de korte periode tussen het vervallen van het voorbereidingsbesluit en de start van de werking van de definitieve maatregel acht het college een nieuwe voorbereidingsbesluit niet nodig.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem contact op met Chantal Hakbijl: c.hakbijl@utrecht.nl, 06-46417885.