CDA Utrecht zoekt bestuursleden!

CDA Utrecht is op zoek naar betrokken christendemocraten. Wij zijn een brede volkspartij die dichtbij de mensen staat, met sterke lokale en regionale wortels en een rijke verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden. In verband met een voorgenomen verhuizing en het aflopen van bestuurstermijnen, zijn wij op zoek naar een bestuurslid campagne, een bestuurslid politiek en HRM en naar een penningmeester. De functies zijn onbezoldigd.

Het huidige bestuur bestaat uit 6 leden en is verantwoordelijk voor de leiding van de afdeling, zowel politiek als organisatorisch. Het bestuur werkt samen met de fractie, organiseert 2 keer per jaar een ALV en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Zij bewaakt daarnaast de politieke koers voor de langere termijn.

Voor alle drie de vacante functies geldt dat zij/hij:
– een betrokken christendemocraat is
– in staat is bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur
– zo mogelijk een netwerk heeft binnen en buiten de partij
– een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart
– beschikt over voldoende tijd (circa 4 uur per week) en zich op een flexibele wijze kan inzetten
– in staat is om nieuwe leden te activeren en bestaande leden betrokken te houden
– communicatief vaardig is
– over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten beschikt.

Vacature bestuurslid campagne
Naast bovengenoemde competenties verwachten wij specifiek van een bestuurslid campagne:
– Zij / hij is creatief en ludiek
– Heeft ervaring of affiniteit met het voeren van campagne
– Is in staat is om vrijwilligers te mobiliseren voor de permanente campagne
– Heeft tijd en is bereid zich op piekmomenten in te zetten t.b.v. de Provinciale Staten-verkiezingen, landelijke verkiezingen en vooral de gemeenteraadsverkiezingen.

Vacature bestuurslid politiek en HRM
Naast bovengenoemde competenties verwachten wij specifiek van een bestuurslid politiek en HRM:
– Zij / hij heeft affiniteit met of ervaring in de politiek
– Heeft visie op het CDA en de positie van het CDA in de gemeente Utrecht
– Heeft de competenties en tijd om het proces te leiden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
– Is (mede-)verantwoordelijk voor de Leergang Politiek en Bestuur binnen onze afdeling en scout politiek talent t.b.v. onze afdeling en fractie
– Schuift eens in de twee á drie weken aan bij de vergaderingen van de fractie van het CDA gemeente Utrecht op maandagavonden
– Stelt de nieuwsbrieven op die worden verzonden aan de leden van de afdeling.

Vacature penningmeester

Naast bovengenoemde competenties verwachten wij specifiek van een penningmeester:
– Zij / hij verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
– Heeft ervaring of affiniteit met het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen
– Onderhoudt contact met de ledenadministratie
– Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor als het gaat om het afleggen van verantwoording voor de jaarrekening en begroting van de afdeling
– Heeft visie op het verwerven van extra inkomsten voor de afdeling CDA gemeente Utrecht.

Reacties/informatie
Ten aanzien van bovengenoemde profielen geldt dat de bestuurstaak HRM eventueel apart uitgevoerd kan worden van de functie bestuurslid politiek of gedaan kan worden in combinatie met het bestuurslidmaatschap campagne of met het penningmeesterschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Simon van Keulen (voorzitter CDA afdeling Utrecht), bereikbaar via het e-mailadres svankeulen@planet.nl.

Procedure
2 oktober 2019: deadline voor reacties. Deze kunnen verstuurd worden naar svankeulen@planet.nl. Na 2 oktober zullen bestuursleden gesprekken met geïnteresseerden voeren. Het bestuur maakt, via een nieuwsbrief op 30 oktober, bekend aan de leden wie er (definitief) zijn voorgedragen als bestuurslid campagne, bestuurslid politiek en HRM en penningmeester, en op 13 november 2019 is er een ALV van het CDA Utrecht, waarbij deze kandidaten verkozen kunnen worden.